טפסים לתלמידי מחקר

טפסים ואישורים נדרשים לקבלת מינוי לתלמידי מחקר


מתרגלים חדשים (שלא הדריכו בעבר)

יש למלא את הטפסים הבאים ולשלוח עם טופס ההרשמה לרינה (raniar@biu.ac.il):

- שאלון אישי בר אילן - יש להקפיד לסמן "לא" בהכנסות נוספות ובקבלת קצבה במידה ואין כאלה

טופס קביעת דרגה 
+ אישור קבלה מהוועדה לתואר שני (מאסטרטנט) /  מהוועדה לתואר שלישי (דוקטורנט)

טופס קביעת ותק

תואר שני - יש להגיש רק אם בוצע שירות צבאי או לאומי ולצרף אישור מתאים על שירות 

תואר שלישי - הותק מתחשב בתואר ראשון ושני יש לשלוח אישור זכאות לכל תואר

טופס עדכון פרטים אישיים

יש למלא את הטפסים הבאים לאחר קבלת השיבוץ:

כרטיס עובד 

בכרטיס עובד - יש לסמן "משכורת חודשית",  יש לציין תאריך תחילת עבודה 01/10/21

טופס החזר נסיעות - יש לציין שני ימי הופעה. תקופת עבודה - אוקטובר 21 עד מרץ 22 לסמסטר א', אפריל 22 עד ספטמבר 22 לסמסטר ב'

טופס הצהרה על סודיות

עליך לקרוא מסמך זה ולחתום ולהביא כחלק מהמיסכמים את המסמך אישור הבא:  סגל זוטר טופס לחתימה

מתרגלים ותיקים

טופס קביעת ותק (רק מי שלא מסר טופס זה בעבר) 

- טופס החזר נסיעות

 

הצהרת נוכחות

במהלך תקופת המינוי, כל חודשיים, יש למלא טופס הצהרת נוכחות במערכת חילנט 
 

הערות

  1. מינוי יטופל רק עבור סטודנטים שערכו תכנית לימודים
  2. יש לדווח בכתב על שינוי כתובת ( גם למדור תל"מ)
  3. יש לדווח בכתב על יציאה וחזרה מחופשת לידה


את הטפסים המקוריים ואת האישורים יש למסור לרינה במזכירות /במייל raniar@biu.ac.il

 

קרן ברירת מחדל (נספח 2) סגל זוטר מורים מן החוץ

 

מצורפים טפסים למילוי לקראת נסיעה אקדמית לחו"ל: 

תצהיר חבר/ת סגל או תמלמידי מחקר היוצאים לכנס/לשבתון בחו"ל (DOC)

טופס בקשה לנסיעה לפעילות מחקרית (DOC)