א. תואר שני עם תזה בכימיה מסלול (84-401)

התכנית לתואר שני עם תזה בכימיה מספקת הזדמנות לסטודנטים לתרום לעיצוב העתיד של כולנו. התמחות בכימיה מתקיימת במחקרים הקיימים בקבוצות המחקר במחלקה כגון: כימיה של תרופות והשפעה על בריאות האוכלוסיה בעתיד, תכנון ממחושב של תרופות, פיתוח מסלולי אנרגיה חילופית ואגירתה במבט לעתיד טוב יותר של כדור הארץ, מחקר בסיסי שיש לו השלכות על הבנת מנגנונים חשובים בעתיד ועוד.כך אתם יכולים להשפיע היום על המחר.

דרישות המחלקה במגמה כימיה עם תזה (מסלול :(84-401

14 ש"ש (28 נ"ז) כמפורט להלן:

10 ש"ש (20 נ"ז) – קורסי בחירה במחלקה ע"פ חלוקה לאשכולות כמצוין בתוכנית הלימודים.

ניתן ללמוד קורסים בהיקף עד 2 נק"ז מחוץ למחלקה או באישור מנחה וועדת הוראה מחלקתית.

2 ש"ש (4 נ"ז) – השתתפות בסמינריון אחד בתחום ההתמחות במשך התואר.

2 ש"ש (4 נ"ז) השתתפות בקולקויום המחלקתי (1 ש"ש (2 נ"ז) בכל השנה).

רישום לקוד תזה בשנה השנייה.

הצעת מחקר- הגשת הצעת המחקר עד סוף שנת הלימודים הראשונה ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השניה.

אנגלית- סטודנט שהשלים את חובותיו באנגלית במסגרת התואר הראשון יהיה פטור משלימודי אנגלית לתואר שני.

לימודי יסוד ביהדות- על פי דרישות האוניברסיטה.

 קישור לתוכנית הלימודים לשנת תשפ"ד