מסלול משולב לתואר שלישי

מסלול משולב – מאפייני ותנאי הקבלה למסלול המשולב 

תואר שלישי במסלול המשולב מתאפיין ברצף מחקרי והיתכנות גבוהה להצלחת עבודת המחקר. במסגרת מסלול זה מהווים ממצאי עבודת המחקר לקראת התואר השני בסיס להצעת מחקר שמוגשת ומאושרת בשלב מוקדם של הלימודים לקראת התואר השלישי. כמו כן, ניתן להכליל את ממצאי המחקר שהתקבלו במסגרת עבודת התזה לקראת התואר השני כפרק בעבודת הדוקטור. הסטודנטים במסלול זה יקבלו תואר שני עם תזה ולאחר מכן תואר "דוקטור לפילוסופיה"  עם השלמת חובות הלימודים ועבודת המחקר לתואר זה.    

למסלול המשולב יוכלו להתקבל מועמדים העומדים בתנאים הבאים: 

  1. השלמת מכסת הקורסים והסמינרים לתואר שני עם תזה, בתוך שנתיים בציון ממוצע של 85 (או ציון ממוצע גבוה יותר, כנדרש במחלקה), לרבות  קורסי יסוד ביהדות ואנגלית.
    (החובות הלימודיות הנדרשות מתלמידי התואר שני שבמסלול א'). לימודים אלה ילמדו במסגרת התואר השני.   

  1. הגשת עבודת תזה ועמידה בבחינת התזה, כמקובל במסגרת לימודי התואר השני במסלול עם תזה, בתוך שנתיים ממועד הקבלה לתואר השני. הקבלה למסלול המשולב מותנית בציון 90 לפחות על עבודת התזה. ציון התזה ייכלל בממוצע התואר השני כמקובל במסלול עם תזה. 

  1. הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי כחלק או בנפרד מעבודת התזה ובסמוך להגשת התזה.  

  1. אם במועד הבחינה על עבודת התזה אושרה גם הצעת המחקר לתואר השלישי (בהינתן הליך שיפוט בו משתתפים שופטים על פי הנדרש להצעת מחקר לתואר שלישי) ניתן להגיש מועמדות למסלול המשולב. אם הבחינה על התזה התקיימה בנוכחות שופטי פנים בלבד (או במתכונת שאינה תואמת את ההנחיות לאישור הצעת מחקר לתואר שלישי) יידרש שיפוט נוסף של הצעת המחקר. במקרים אלו יוכלו הסטודנטים להתקבל בתנאי למסלול המשולב לתואר השלישי תוך דרישה להשלמת שיפוט הצעת המחקר עד 6 חודשים ממועד הקבלה.  

  1. הרישום למסלול המשולב  כרוך בתשלום דמי הרשמה. על המחלקה לצרף לטופסי המועמדות "טופס מועמדות למסלול המשולב" חתום על ידי יו"ר הוועדה המחלקתית.  

  1. בית הספר ללימודים מתקדמים ידון בבקשת הקבלה ויחליט אם לקבל את המועמד למסלול המשולב. 

  1. לאחר אישור הצעת המחקר על-ידי המחלקה ובית-הספר ללימודים מתקדמים יעודכן מעמדם של הסטודנטים ל- "מן המניין" לתואר שלישי.  

בית הספר ללימודים מתקדמים רשאי לא לקבל מועמד למסלול המשולב למרות עמידה בתנאי הסף של המסלול. 

קישור לתקנון בית הספר לתארים מתקדמים