תנאי קבלה ללימודי תואר שלישי -תשפ"ד

תואר ראשון ושני עם תזה בממוצע 85 ומעלה.

מציאת מנחה

סטודנטים מצטיינים בעלי ממוצע 90 ומעלה בתואר שני עם תזה יכולים להגיש בקשה למלגת נשיא, הכוללת מלגת קיום ופטור משכר לימוד למשך 4 שנות התואר.

מסלול משולב

מיועד לסטודנטים מצטיינים שהחלו את לימודיהם בתכנית לתואר שני עם תזה ושבתוך שנתיים מתחילת לימודיהם לתואר השני יסיימו את מכסת קורסי התואר השני בממוצע הנדרש. סטודנטים אלו יגישו הצעת מחקר לדוקטורט במקום עבודת תזה. הסטודנטים במסלול יקבלו תואר שני לאחר שהצעת המחקר שלהם תאושר.

תנאי קבלה למסלול משולב

למסלול המשולב יוכלו להתקבל מועמדים העומדים בתנאים הבאים:

  1. השלמת מכסת הקורסים והסמינרים לתואר שני עם תזה, בתוך שנתיים בציון ממוצע של 85 (או ציון ממוצע גבוה יותר, כנדרש במחלקה), לרבות  קורסי יסוד ביהדות ואנגלית. כמו כן יידרש ציון ממוצע 90 לפחות בסמינרים ובכל מקרה תיכתב לפחות עבודה סמינריונית אחת. לימודים אלה ילמדו במסגרת התואר השני.
  2. הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי בשנה השנייה ללימודים לתואר השני.
  3. לאחר שמולאו התנאים שבסעיפים 1 ו-2, יוכלו הסטודנטים להגיש בקשה לבית הספר ללימודים מתקדמים להתקבל למסלול המשולב. הגשת הבקשה כרוכה בתשלום דמי הרשמה. על המחלקה לצרף לטופסי המועמדות "טופס מועמדות למסלול המשולב" חתום על ידי יו"ר הוועדה המחלקתית. סטודנטים שלא יעמדו בתנאי המעבר תוך שנתיים מקבלתם לתואר השני, לא יוכלו להמשיך את לימודיהם במסלול המשולב.
  4. בית הספר ללימודים מתקדמים ידון בבקשת הקבלה ויחליט אם לקבל את המועמד למסלול זה.
  5. הסטודנטים ייבחנו בבחינה מחלקתית בעל פה, שבה יוכיחו התמצאות כללית במגמת ההתמחות ובשיטות המחקר המקובלות בתחום. במחלקות מסוימות הבחינה תתקיים בנוכחות יו"ר הוועדה המחלקתית. חלק מהבחינה תוקדש לבירור פרטי ההצעה. בחינה זו תהווה בסיס להמלצת המחלקה לאישור הצעת המחקר. הצעת המחקר תעבור שיפוט כמו כל הצעת מחקר המוגשת במסלול הרגיל.
  6. לאחר אישור הצעת המחקר על-ידי המחלקה ובית-הספר ללימודים מתקדמים יקבלו המועמדים תעודת תואר שני של אוניברסיטת בר-אילן, ויהפכו לסטודנטים "מן המניין בתנאי" לתואר שלישי. לצורך קבלת זכאות וקבלת תעודת "מוסמך" על הסטודנטים לפנות למשרד הרשם לאחר שמילאו את כל התנאים והדרישות של המסלול המשולב. נוסח התעודה יהיה כדלקמן:

 "מוסמך האוניברסיטה ( לדוגמהM.A/M.Sc.)  במחלקה ___________ לאחר שהשלים/ה את חובותיו/ה לתואר מוסמך במהלך לימודיו/ה במסגרת המסלול המשולב לתואר "דוקטור לפילוסופיה".

  1. סטודנטים במסלול המשולב שהצעת המחקר שלהם לא תאושר או שלא עמדו בתנאים שנדרשו עם קבלתם, או שלימודיהם לתואר שלישי יופסקו יהיו זכאים לקבל תעודת מוסמך האוניברסיטה עם תזה, רק בתנאי שישלימו את כל חובות המסלול לתואר שני עם תזה                    

כפוף לאישור וועדת ההוראה המחלקתית ובית הספר לתארים מתקדמים.

בית הספר ללימודים מתקדמים רשאי לא לקבל מועמד למסלול המשולב למרות שהוא עומד בתנאי הסף של המסלול.

למידע בנושא מסלול משולב לתואר שלישי, מצורף קישור לאתר בית הספר לתארים מתקדמים.