כימיה במגמת מדעי הנתונים

 

תמונה

 

התכנית של כימיה עם מגמה במדעי הנתונים באה לענות על הצורך בהכשרת כימאים בעלי בסיס תיאורטי ויישומי בתחום מדע הנתונים. זאת ועוד, תוכנית זו עולה בקנה אחד עם הדגש ששמה האוניברסיטה על תחום מדע הנתונים כפי שבא לידי ביטוי בהקמת מרכז ה-data science כמו גם עם התכנית הארבע-שנתית לקידום מדעי הנתונים שאושרה לאחרונה על ידי הות"ת.

למדע הנתונים פוטנציאל גדול בסגירת הפער ההולך וגדל בין יצירת נתונים חדשים לבין אכסונם והשימוש המושכל בהם ליצירת ידע חדש ואפליקציות חדשות .(data-knowledge gap) בשנים האחרונות התפתחו תחת הכותרת הכללית של מדע הנתונים דיסציפלינות ייחודיות לתחום הכימיה כגון material informatics ו-cheminformatics.

בפני בוגרי התוכנית תפתחנה אפשרויות תעסוקה ומחקר עתידיות מגוונות, הן בתחום האקדמי והן בתחום התעשייתי. בתחום האקדמי קיים מחסור באנשי סגל מתחום הכימיה המשלבים יכולת מחקרית בתחום מדע הנתונים. במקביל לצורך האקדמי, קיים צורך במיומנות מסוג זה גם בתעשייה עתירת הידע, צורך שאנו צופים שילך ויגבר בד בבד עם מימוש הפוטנציאל המחקרי והיישומי הטמון בתחומים אלו.

הלימודים בכימיה עם מגמה במדע הנתונים דומה במבנה לתכניות נוספות במחלקה לכימיה (כימיה חד חוגי, כימיה תרופתית, כימיה של  חומרים במגמת ננוטכנולוגיה ואנרגיה) ומורכבת משילוב של קורסי חובה ובחירה בסך 151  נקודות זכות.המעבר למגמה מתבצע בשנה השלישית ללימודים. בניית התוכנית נעשתה בשיתוף פעולה עם מרכז ה-data science. כחלק מבנית התוכנית זוהו חמישה קורסי ליבה שאנו רואים כחיוניים לבסיס התוכנית וסביבם הוגדרו מספר קורסי בחירה. החלק של מדע הנתונים כולל 5 קורסי חובה: סטטיסטיקה (שהוא קורס חובה בתואר ראשון בכימיה), תכנות וניתוח נתונים, מדעי הנתונים, למידת מכונה וכימו-אינפורמטיקה.

תכנית הלימודים לשנת תשפ"ד

תכנית הלימודים לשנת תשפ"ג

תכנית הלימודים לשנת תשפ"ב

תכנית הלימודים לשנת תשפ"א