English שלחו לחבר

כימיה מורחב

תוכנית לימודים לכימיה מורחב - 84101

המגמה לכימיה מורחבת מקנה בשנתיים הראשונות רקע רחב בכל תחומי הכימיה וידע בסיסי וחיוני במתמטיקה פיסיקה ומחשבים. בשנה השלישית משתתפים הסטודנטים על פי בחירתם בקורסים בכימיה אורגנית, כימיה שימושית, כימיה פיסיקלית וכימיה תיאורטית. המסלול המורחב מכין את הסטודנטים לקראת לימודי תואר שני )עבודת מחקר בכימיה עיונית או ניסויית.

מסלול זה מקנה לתלמיד המסיים את לימודיו בסיס רחב ועדכני בפיסיקה מודרנית. המסלול כולל מגוון רחב של קורסים בפיסיקה, במתמטיקה ובמחשבים: אופטיקה, לייזרים, אלקטרוניקה, אלגוריתמים ופיסקה ישומית.

מסלול זה מכין את התלמיד הכנה מלאה למחקר עיוני ושימושי במסגרת לימודי התואר השני והשלישי לקראת השתלבות בתעשייה ובמוסדות מחקר.

 

תכנית הלימודים לשנת תשפ"ב

תכנית הלימודים לשנת תשפ"א שנה א', ב' וג'

תוכנית לימודים לשנת תש"ף - שנים א', ב' וג'

תוכנית לימודים לשנת תשע"ח - שנה א', שנה ב', שנה ג'שנה ג' (המשך)

תוכנית לימודים לשנת תשע"ז - שנה א', שנה ב', שנה ג'

תוכנית לימודים לשנת תשע"ו - שנה א', שנה ב', שנה ג'שנה ג' (המשך)

תוכנית לימודים לשנת תשע"ה -שנה א', שנה ב', שנה ג'

 
 

 

 

תאריך עדכון אחרון : 08/08/2021