English שלחו לחבר

תואר שני

דרישות המחלקה לתואר שני עם תזה

הלימודים לתואר שני (מאסטר) בכימיה נמשכים בד"כ עד לשנתיים ומחייבים כתיבת תיזה מחקרית.  בנוסף, על הסטודנט ללמוד בתקופה זו קורסים בהיקף של 16 ש"ש. נכללים בכך השתתפות פעילה בסמינריון בתחום ההתמחות בכל אחת משנות הלימוד (פרט למקרים חריגים לפי שיקול דעת ראש המחלקה) והשתתפות בקולוקויום המחלקתי במשך כל שנות הלימודים.

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנה"ל השניה.

אנגלית – תלמיד שלמד שפה זרה (אנגלית) במסגרת חובותיו לתואר הראשון יהיה פטור משפה זרה לתואר שני.

לימודי יהדות – על פי הדרישות הכלליות לתואר שני במחלקה ללימודי יסוד.

קורסי השלמה – הסטודנטים שהתקבלו ללימודי תואר שני ומחויבים בקורסי השלמה, עליהם לסיימם בסוף שנה"ל הראשונה.

 

סטודנט המתקבל ללימודי תואר שני עם ממוצע של 85 ומעלה (מלימודי תואר ראשון) יקבל מילגה ופטור מלא משכר לימוד. גובה המילגה עולה משנה א' לשנה ב'. בטבלה להלן מופיע פירוט המלגות לפי תארים ולפי שנת הלימודים:

 

סטודנט  MSc  בשנה א' שממוצע ציוניו 90 ומעלה ישודרג לדרגת MSc  שנה ב'.

קימות מלגות נוספות למצטיינים - יש לפנות לרמ"ח.

תוכנית לימודים לתואר שני עם תזה במחלקה לכימיה לשנת תשפ"א

מערכת שעות תשפ"א לתואר שני עם תיזה


המגמה בכמו-אינפורמטיקה לתואר שני במחלקה לכימיה

קורסי החובה  במסגרת המחלקה לכימיה הם הקורסים – קולוקוויום, סמינריון ומבוא לכמו-אינפורמטיקה,סה"כ 8 נקודות זכות (נ"ז) ,בדומה לתוכנית הרגילה.

במסגרת התוכנית כל סטודנט יהיה חייב, בנוסף לקורסי החובה, ללמוד קורסים בהיקף של 10 נ"ז במחלקה
לכימיה וקורסים בהיקף של 10 נ"ז בתחום מדעי הנתונים. 

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנה"ל השניה.

אנגלית – תלמיד שלמד שפה זרה (אנגלית) במסגרת חובותיו לתואר הראשון יהיה פטור משפה זרה לתואר שני.

לימודי יהדות – על פי הדרישות הכלליות לתואר שני במחלקה ללימודי יסוד.

קורסי השלמה – הסטודנטים שהתקבלו ללימודי תואר שני ומחויבים בקורסי השלמה, עליהם לסיימם בסוף שנה"ל הראשונה.

סטודנט המתקבל ללימודי תואר שני עם ממוצע של 85 ומעלה (מלימודי תואר ראשון) יקבל מילגה ופטור מלא משכר לימוד. גובה המילגה עולה משנה א' לשנה ב'. בטבלה להלן מופיע פירוט המלגות לפי תארים ולפי שנת הלימודים:

סטודנט  MSc  בשנה א' שממוצע ציוניו 90 ומעלה ישודרג לדרגת MSc  שנה ב'.

קימות מלגות נוספות למצטיינים- יש לפנות לרמ"ח.

 

תוכנית לימודים לתואר שני עם תזה במגמת כמו-אינפורמטיקה לשנת תשפ"א

 

תוכנית לימודים לתואר שני עם תזה במגמת ננו-טכנולוגיה לשנת תשפ"א 

 

דרישות המחלקה לתואר שני ללא תזה

המחלקה לכימיה מודיעה על פתיחת תכנית לתואר שני ללא תזה בשנת תש"פ*

עבור מורים לכימיה או למדעים, פעילים ובעלי ניסיון, העומדים בדרישות הנ"ל ויוצאים לשנת שבתון או העובדים במשרה חלקית ויכולים לפנות זמן ללימודים, או כל מתעניין בעל תואר ראשון בכימיה.  

 

דרישות קבלה

לתכנית יוכלו להרשם סטודנטים בעלי תואר בוגר .B.Sc בכימיה ומקצועות רלוונטים אחרים שממוצע הציונים שלהם הוא 80 ומעלה. הקבלה תתאפשר על סמך נתונים אישיים, וועדת קבלה. 

 

משך הלימודים 

משך הלימודים הוא שנה עד שנתיים, תלוי בפריסת ימי הלימוד ובקורסי הבחירה הנלמדים.

אנגלית – תלמיד שלמד שפה זרה (אנגלית) במסגרת חובותיו לתואר הראשון יהיה פטור משפה זרה לתואר שני.

לימודי יהדות – על פי הדרישות הכלליות לתואר שני במחלקה ללימודי יסוד.

קורסי השלמה – הסטודנטים שהתקבלו ללימודי תואר שני ומחויבים בקורסי השלמה, עליהם לסיימם בסוף שנה"ל הראשונה.

במסלול זה אין מלגת לימודים.

תוכנית לימודים לתואר שני בלי תזה לשנת תשפ"א

מערכת שעות תשפ"א לתואר שני ללא תיזה

 

מערכת שעות תשפ"ב לתואר שני עם תזה

 

 

תאריך עדכון אחרון : 12/07/2021