תואר שני

דרישות המחלקה לתואר שני

 


 

הלימודים לתואר שני (מאסטר) בכימיה נמשכים בד"כ עד לשנתיים ומחייבים כתיבת תיזה מחקרית.  בנוסף, על הסטודנט ללמוד בתקופה זו קורסים בהיקף של 16 ש"ש. נכללים בכך השתתפות פעילה בסמינריון בתחום ההתמחות בכל אחת משנות הלימוד (פרט למקרים חריגים לפי שיקול דעת ראש המחלקה) והשתתפות בקולוקויום המחלקתי במשך כל שנות הלימודים.

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנה"ל השניה.

אנגלית – תלמיד שלמד שפה זרה (אנגלית) במסגרת חובותיו לתואר הראשון יהיה פטור משפה זרה לתואר שני.

לימודי יהדות – על פי הדרישות הכלליות לתואר שני במחלקה ללימודי יסוד.

קורסי השלמה – הסטודנטים שהתקבלו ללימודי תואר שני ומחויבים בקורסי השלמה, עליהם לסיימם בסוף שנה"ל הראשונה.

 

סטודנט המתקבל ללימודי תואר שני עם ממוצע של 85 ומעלה (מלימודי תואר ראשון) יקבל מילגה ופטור מלא משכר לימוד. גובה המילגה עולה משנה א' לשנה ב'. בטבלה להלן מופיע פירוט המלגות לפי תארים ולפי שנת הלימודים:

 

סטודנט  MSc  בשנה א' שממוצע ציוניו 90 ומעלה ישודרג לדרגת MSc  שנה ב'.

קימות מלגות נוספות למצטיינים- יש לפנות לרמ"ח.