מלגות למועמדים מצטיינים

תכנית לסטודנטים מצטיינים

המחלקה לכימיה בשיתוף המכון לננו טכנולוגיה באוניברסיטת בר אילן מפעילה תכנית ייחודית "מצטיינים - -במדע" לתלמידי תואר ראשון. תלמידים שיתקבלו לתכנית יזכו לפטור משכר לימוד בשנים א' ו ב' ובנוסף - יקבלו מלגת קיום חודשית. לאחר שנה ב', יוזמנו הסטודנטים להצטרף למסלול ישיר לתואר שני.

קהל היעד

מועמדים בעלי נתוני קבלה גבוהים במבדקים הפסיכומטריים ובממוצע הבגרות, מוזמנים להגיש מועמדות.
יודגש כי רף הקבלה בפועל נקבע ע"י התכנית ומשתנה משנה לשנה. הצגת נתוני קבלה מתאימים אינה מבטיחה קבלה לתכנית.

עקרונות התכנית

  •  התכנית מוצעת לסטודנטים מצטיינים ללימודי כימיה, פיזיקה או מדעי החיים.
  •  הסטודנטים יהיו פטורים משכר לימוד בשנים א' ו ב' ובנוסף יקבלו מלגת קיום חודשית במשך 9 חודשים בשנה (אוקטובר יוני).
  •  סטודנטים שיעבדו באחת ממעבדות המחקר במחלקה במהלך הקיץ שלאחר שנה א' (ששה שבועות לכלהפחות ) יקבלו את מלגת הקיום החודשית גם בשלושת חודשי הקיץ (יולי ספטמבר). -
  •  המעבר משנה א' לשנה ב' בתכנית מותנה בעמידה בהישגים גבוהים כפי שיקבעו ע"י ועדת ההיגוי שלהתכנית. סטודנטים שלא יעמדו בקריטריון המעבר משנה א' לשנה ב' לא יידרשו להחזיר כסף שקיבלובשנה קודמת.
  •  לאחר שנה ב', במידה ויעמדו בקריטריונים לתכנית, יוזמנו הסטודנטים להצטרף למסלול ישיר לתואר שני. במסגרת זו הם יקבלו מלגת קיום כמקובל בתואר שני במחלקה. בנוסף, שכ"ל של שנה ג' תואר ראשון ימומן ע"י התכנית.
  •  סטודנטים שיבחרו לא להצטרף למסלול ישיר לתואר שני לא יקבלו המשך מימון בשנה ג' (שכר לימוד ומלגת קיום) ולא יידרשו להחזיר כסף שקיבלו בשנים קודמות.

בשאלות נוספות ניתן לפנות למרכזת התכנית במחלקה לכימיה, ד"ר רחל פרסקי